سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
محقق 
1364/01/01 
 
تبلیغی – آموزشی 
همکاری 
مرکز نجوم آستان عبدالعظیم 
ریاست 
1379/01/01 
ادامه دارد 
ریاست و برنامه‌ریزی 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم 
مسئول 
1379/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدرسه امام خمینی(ره) قم 
معاون آموزشی 
1371/01/03 
1377/03/29 
علمی اجرائی 
همکاری 
آستان عبدالعظیم 
معاون فرهنگی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجموعه مدارس حکمت 
عضو هیئت امناء 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) 
مدرس 
1379/07/01 
ادامه دارد 
منطق، لمعه و اصول 
تدریس 
مدرسه شهیدین قم 
مدرس 
1378/07/01 
 
روش تحقیق 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) قم 
مدرس 
1377/07/01 
 
عقايد و منطق